Bijbel

Over de Bijbel

Het woord ‘bijbel’ komt van het Griekse ‘βιβλια (biblia)’, dat letterlijk ‘boeken’ betekend. Deze boeken zijn geschreven in het Hebreeuws, Aramees en het Grieks en zijn ontstaan zo ongeveer vanaf de 8ste eeuw voor Christus tot in de 2de eeuw van onze jaartelling. We kunnen de Bijbel globaal indelen in twee delen het zogenoemde ‘Oude’ of ‘Eerste’ testament en het ‘Nieuwe’ of ‘Tweede’ testament.

Het Oude Testament, oorspronkelijk het heilige boek van het joodse volk, wordt ook wel de ‘Tenach’ genoemd. Dit is een samenvoeging van de drie onderdelen van de joodse Bijbel, namelijk:
Torah – de eerste 5 boeken van de Bijbel. De zogenoemde 5 boeken van Mozes – de Pentateuch (Grieks voor ‘de 5 boeken’)
Neviim – de geschriften van de profeten (denk aan Jesaja, Jeremia of Ezechiël, e.a.)
Chetuviim – de overige geschriften (denk aan de psalmen, koningen of Samuël, e.a.)

Het Nieuwe Testament, bestaat uit de geschriften van de eerste christenen en gaan primair over Jezus Christus en over diegenen die Hem navolgden. Het meest centrale deel van het Nieuwe Testament is het evangelie. Het woord ‘evangelie’ komt van het Griekse ‘εὐαγγέλιον (euaggelion)’ dat letterlijk ‘Blijde Boodschap’ betekend. Het evangelie of de Blijde Boodschap, wat hetgeen dat Jezus tijdens Zijn leven op aarde verkondigde en is in vier versies opgeschreven, door:
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes

Een verschil tussen de protestantse en rooms-katholieke Bijbel

De Bijbel is dus een verzameling van meerdere boeken en juist in de samenstelling hiervan schuilt het verschil tussen de Bijbel zoals die door de meeste protestanten wordt gebruikt en door rooms-katholieken. Het verschil zit ‘m namelijk in de boeken, die wij het Oude Testament noemen.

Sinds de Reformatie en het daarmee het ontstaan van de prostante kerken, is er een beweging geweest naar de oorspronkelijke samenstelling van de Bijbelse boeken. De meeste protestante kerken lezen het Oude Testament, zoals het joodse volk dat vroeger deed. Volgens de Hebreeuwse vertaling en deze bestond uit een verzameling van 39 boeken. Tel hier de 27 boeken van het Nieuwe Testament bij op en we komen uit op een verzameling van 66 boeken.

Nu wil het gegeven dat in de tijd van het vroege christendom niet alle joden in Israël woonden en deze het Oude Testament, ofwel de eerder genoemde Tenach, niet lazen in het Hebreeuws maar in het Grieks, de taal van de toen overheersende cultuur. Deze verzameling boeken heette de ‘Septuaginta’. De joden die buiten Israël woonden, hadden in de loop van de eeuwen verschillende boeken aan hun verzameling heilige geschriften toegevoegd en het is deze verzameling boeken die de vroeg christelijke kerk als Oude Testament hebben overgenomen. De rooms-katholieke kerk is de directe voortzetting van deze vroeg christelijke kerk en heeft daarom altijd deze vertaling overgenomen. Daarom bevat onze vertaling van het Oude Testament 47 boeken, tel daar de 27 van het Nieuwe Testament bij op en we komen uit op een verzameling van 74 boeken.

De Bijbel anno NU

Is de Bijbel nog wel een actueel en relevant boek in onze technische en digitale wereld waarin wetenschap en secularisatie de boventoon lijken te voeren en kerken leeglopen en gelovigen beginnen te lijken op een uitstervende diersoort? Ja zeker! Want waarom zouden de verhalen uit de Bijbel na ruim 3000 jaar nu op eens geen betekenis meer voor ons hebben?

De Bijbel gaat over liefde en de diepste kernen van ons leven. Over typisch menselijk verlangen en het leed dat we te verduren hebben. Soms gaat het over opsommingen van wetten en regels, soms over profetieën en wonderen. Het gaat over helden die overwinnen en over helden op sokken, over het aangaan van uitdagingen en het overwinnen van angsten. Kortom, de Bijbel gaat over het leven van alle dag. De verhalen gaan over God en vooral ook over jou als lezer.

De Bijbel is er voor iedereen, jong en oud, hoogopgeleid of helemaal niet. Dat maakt de Bijbel ook zo toegankelijk, omdat de Bijbel is geschreven voor en gaat over iedereen. ‘Neem en lees’, hoorde Sint Augustinus ooit eens en hij pakte de Bijbel op en heeft ‘m nooit meer neergelegd en het heeft zijn leven verandert. Durf jij de Bijbel op te pakken en beginnen te lezen?