Doopsel

Over het sacrament

Het doopsel is het eerste van de zeven sacramenten van de rooms-katholieke kerk. Het wordt daarom ook wel de ‘Porta Fidei’ de ‘deur van het geloof’ genoemd. Door het ontvangen van het doopsel wordt diegene die het ontvangt, aangenomen als kind van God.

Het gebruik om mensen te dopen is niet iets wat zomaar uit de hemel is komen vallen. Het is een gebod van de Verrezen Heer Jezus zelf aan Zijn leerlingen, zoals we aan het einde van het Mattheüsevangelie kunnen lezen:

“Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Mt. 28, 18-20

Door het ontvangen van het doopsel wordt je dus kind en leerling van Jezus, Hij is het zelf die je uitnodigt om met Hem op pad te gaan in je leven. Jezus navolgen in je leven, is Zijn evangelie – Zijn blijde boodschap, uitdragen en verkondigen in je leven van alle dag.

Wil je het sacrament van de Doop ontvangen of laten toedienen bij je kind?

Als je graag zelf gedoopt wil worden of je wilt dat je kind gedoopt wordt, neem dan contact op met het secretariaat van de geloofsgemeenschap waar je woont voor meer informatie. Je kunt hiervoor de gegevens vinden onder: “parochie” en dan verder te kijken onder: “geloofsgemeenschappen“. Daar zijn alle geloofsgemeenschappen op alfabetische volgorde te vinden.