Ziekenzalving / Ziekenzegen


Zalving met gewijde olie,
voor kracht en ondersteuning
voor hen die ziek en/of stervend zijn.


In het evangelie zien we Jezus vanaf het begin van Zijn openbare optreden rondgaan door het land waar Hij zieken geneest, boze geesten uitdrijft en zelfs gestorvenen weer doet opstaan uit de dood. Het evangelie, de Blijde Boodschap, die Jezus verkondigd heeft alles te maken met bevrijding en verlossing. Van losgemaakt worden van de zonde en het verlichten van ons leven.

Deze opdracht tot het verkondigen van het evangelie, heeft Jezus vanaf het allereerste begin toevertrouwd aan Zijn twaalf apostelen en door hen aan alle mensen die zichzelf een volgeling en vriend van Jezus noemen, zoals we in het evangelie zelf ook al kunnen lezen: “Daarop sprak Hij tot hen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.’ Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.” (Mc.16,15-20).

Zoals we in de bovenstaande Bijbeltekst kunnen lezen is de ziekenzalving dus een heel concreet en tastbaar voortvloeisel uit deze opdracht van Jezus om zieken de handen op te leggen en te genezen. Daarom schrijft de apostel Jakobus hier ook zo helder en duidelijk over in zijn brief: “Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jak. 5,13-16).

Misverstand omtrent de Ziekenzalving
Een veel voorkomend misverstand omtrent de ziekenzalving in onze tijd is dat mensen vaak denken dat ze het sacrament pas kunnen/mogen ontvangen als ze op sterven liggen. Dit is echter niet het geval. Juist niet. Het sacrament heette vroeger inderdaad het “sacrament der stervenden” of het “laatste oliesel”, maar men hoeft er niet mee te wachten tot in het uur van de dood, om het te ontvangen.

Het is juist mooi als iemand die de ziekenzalving wil ontvangen, nog goed van geest is, omdat men dan vaak omringt door familie, het sacrament kan ontvangen. Het heeft tevens een enorme toegevoegde  waarde om het sacramant in aanwezigheid van dierbaren te ontvangen, omdat zo Gods liefdesband binnen in de familiaire sfeer, dieper tot uitdrukking komt.

Ziekenzegen
Soms kan het voorkomen dat er géén priester beschikbaar is in de parochie om iemand het sacrament van de ziekenzalving toe te dienen. In dat geval kan men contact opnemen met één van de drie pastoraal werkers van onze parochie. Zij kunnen niet het sacrament toedienen, maar wel samen met u en uw dierbaren bidden en om zegen vragen. Want, zo kunnen we in de bovengenoemde Jakobusbrief ook lezen: “Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jak.5,16). Het is echter wel van belang om te weten dat, hoewel men bij de Ziekenzalving en Ziekenzegen, beide spreekt van “bediend” te zijn, de Ziekenzegen géén sacrament is. 

 

Wilt u zélf of iemand in uw omgeving de Ziekenzalving ontvangen? Neemt u dan gerust en in alle vrijheid contact op met pastoor André Monnikhof of parochievicaris Johan Rutgers.

Mocht het nu niet zo zijn dat er een priester beschikbaar is, dan kunt u contact opnemen met pastoraal werkers Gerard Noordink, Marga klein-Overmeen – Groot-Zwaaftink en Joop Butti, om de Ziekenzegen te ontvangen.